REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Tarife RUR

Hotarare
Nr. 195 din 14 aprilie 2016

Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania intrunit in sedinta din 14 aprilie 2016, in baza Art.7, alin (4)9. si (4) 10. din regulamentul referitor la organizarea si functionarea registrului Urbanistilor din Romania aprobat prin Hotararea Consiliului Superior nr.101 din 29 iulie 2010,
 
HOTARASTE :
Art.1. (1) Incepand cu data de 1 iulie a.c. se aplica tarifele de exercitare a dreptului de semnatura, pe categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, asa cum sunt prezentate in ANEXA nr.1 la prezenta hotarare.
(2) Tarifele de atestare, examinare, extindere a dreptului de semnatura si inscriere in Registrul Urbanistilor din Romania, nu se modifica si sunt cele prezentate in anexa nr.2 la prezenta hotarare.
Art.2 (1) Achitarea tarifului pe categorii de documentatii se face la data inregistrarii documentatiei la autoritatea administratiei publice locale care avizeaza si aproba documentatia, dupa cum urmeaza:
- de catre specialistul cu drept de semnatura in calitate de coordonator;
- de catre firme sau institutii care angajeaza cu contract de munca, pe durata nedeterminata, coordonatorul documentatiei, pe numele acestuia.
(2) Plata se face cu ordin de plata in contul IBAN RO 12TREZ70020F305000XXXX , deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, CIF 17244352 sau la casieria RUR, la cursul BNR leu/euro din data platii. Pe documentul de achitare a tarifului privind exercitarea dreptului de semnatura se vor consemna datele complete de recunoastere a documentatiei, precum si numele coordonatorului.
(3) Documentatiile de amenajare a teritoriului sau urbanism, elaborate conform legislatiei in vigoare, care au avizele si acordurile prevazute de lege si solicitate prin certificatul de urbanism se promoveaza in vederea aprobarii numai daca au tarifele de exercitare a dreptului de semnatura achitate prntru specialistii care au elaborat documentatiile.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale-Consiliile judetene, Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si comunelor, precum si Ordinului Arhitectilor din Romania, Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania, Asociatiei arhitectilor Sefi de Judete si Asociatiei Arhitectilor Sefi de Municipii si va fi publicata pe pagina www.rur.ro.
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania.
Art.4. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr.97 din 22 aprilie 2010.
Presedinte,
prof.univ.dr.arh. Alexandru SANDU

ANEXA nr.1

A. DOCUMENTATII DE AMENAJAREA TERITORIULUI
Plan de amenajare a teritoriului 
1. National
Studiu de fundamentare aferent sectiunilor PATN ___________________________________500 euro
2. Zonal regional 2
Studiu de fundamentare aferent sectiunilor PATZR __________________________________500 euro
3. Zonal: interjudetean, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii si orase __ 500 euro
    Zonal: 
- interorasenesc sau intercomunal ______________________________________________300 euro
- interorasenesc sau intercomunal care cuprinde localitati cu monumente istorice,
   inscrise in lista patrimoniului mondial __________________________________________500 euro
4. Judetean ________________________________________________________________ 500 euro                      
B.DOCUMENTATII DE URBANISM
B.1. Plan urbanistic general si regulamnet local aferent acestuia
1. Municipiul Bucuresti _______________________________________________________1500 euro
2. Municipiu
- rang I (conf.clasificari din Legea 351/2001) ________________________________________500 euro
- rang II (conf. clasificari din Legea 351/2001) _______________________________________300 euro
3. Oras _____________________________________________________________________150 euro
4. Comuna __________________________________________________________________100 euro
5. Municipii, orase si comune care includ statiuni balneare/turistice declarate, sau 
monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice 3 _______________+25 euro
6. Municipii, orase si comune care cuprind monumente istorice inscrise in
Lista patrimoniului mondial4 _____________________________________________________________+50 euro  
B.2. Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia
PUZ-uri de complexitate redusa pentru zone functionale diverse (rezidentiale, mixte, de circulatie, de activitati,
de echipare tehnica, capacitati pentru energii regenerabile, etc) in intravilan sau extravilan

1. mai mic sau sau egal cu 0,50 ha _______________________________________________110 euro
2. intre 0,50-1,00 ha ___________________________________________________________165 euro
3. intre 1,01-5,00 ha ___________________________________________________________220 euro
4. intre 5,01-20,00 ha __________________________________________________________300 euro
5. intre 20,01-50,00 ha _________________________________________________________400 euro
6. peste 50,00 ha _____________________________________________________________500 euro
PUZ-uri de complexitate ridicata (zone centrale, zone protejate, zone turistice etc)5
7. Sector al municipiului Bucuresti sau zona Centrala a municipiului Bucuresti ______________750 euro 
8. Zona centrala a municipiului in integralitatea sa ____________________________________500 euro
9. Parti din zona centrala a municipiului sau zona centrala a orasului ______________________350 euro
10. Zone protejate sau parti de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau 
parti de zone turistice de interes national pana la 20 ha inclusiv __________________________400 euro
11.  Zone protejate sau parti de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau   
parti de zone turistice de interes national peste 20 ha __________________________________500 euro
B.3. Plan urbanistic de detaliu
1. Imobile clasate in Lista monumentelor istorice si cele care se amplaseaza in
zone protejate, inclusiv municipiul Bucuresti __________________________________________75 euro
2. Alte imobile _________________________________________________________________ 60 euro
C. ALTE STRATEGII SI PLANURI6
Alte documentatii sau parti de documentatii prevazute de legea 350/2001
1. Strategia de dezvoltare teritoriala zonala periurbana / metropolitana ______________________300 euro
2. Strategia de dezvoltare spatiala a localitatii _________________________________________100 euro
3. Planul de mobilitate urbana zonal perirban / metropolitan ______________________________200 euro
4. Planul de mobilitate urbana _____________________________________________________100 euro

Se elaboreaza ca proiect de lege de catre ministerul de resort, pe baza de studii de fundamentare.      
2  Corelat cu prevederile OMDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.
3 Tariful corespunzator se calculeaza prin adaugarea valorii de 25 euro la tarifele aferente pozitiilor 2-4 de la pct.B1.   
4 Tariful corespunzator se calculeaza prin adaugarea valorii de 25 euro la tarifele aferente pozitiilor 2-4 de la pct.B1.     
5  Indiferent de suprafata pentru tipurile de la pozitiile 8-9 de la pct.B2.
6  Pentru aceste categorii nu vor fi percepute tarife in baza prezentului regulament privind exercitarea dreptului de semnatura; propunerile pot deveni operationale prin modificarea regulamentului.  


ANEXA nr. 2      

a). Tarif de atestare sau de examinare in vederea dobandirii sau a aextinderii
dreptului de semnatura __________________________________________________________ 50 euro
b). Tarif pentru inscriere in Registrul Urbanistilor _______________________________________ 35 euro
c). Tarif pentru modificare stampila si certificate in cazul extinderii
dreptului de semnatura __________________________________________________________ 25 euro    
      

 
Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.


ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu
Săptămâna trecută ne-a mai părăsit un bun specialist, arhitect ALBU Ion Adrian unul dintre cei care au pus bazele Registrului Urbaniştilor din România. Înmormântarea a avut loc în București în data de 3 mai 2019.  Incepând cu anul 1992 a ocupat diverse funcții de conducere în administrația publică locală și centrală, punându-și cunoștințele profesionale în susținerea și dezvoltarea activității din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. A fost doi ani Arhitect Șef și Sef Serviciu Urbanism la Primăria Sectorului 2- București, apoi șase ani Arhitect Șef Adjunct și Director General-Direcția Generală Autorizații din Primăria Municipiului București, după care a lucrat patru ani ca Director General Adjunct al Direcției Generale pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Politica Locuirii din cadrul Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului. Peste tot a lucrat cu mult profesionalism, pasiune. Profesionalismul, perfecţionismul, abilităţile manageriale, exigenţa, corectitudinea şi spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. A fost apropiat de secretariatul RUR, în mod special în perioada în care era membru al Consiliului Superior. Dispariţia sa este o mare pierdere pentru urbanişti, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace.