REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Tarife RUR
                                                                  Hotărâre nr.  159 din 10 iulie 2014
 
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România întrunit în şedinţa din 10 iulie 2014, 

în baza Art. 7 alin. (4) 9 şi alin. (4) 10 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului urbaniştilor din România aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior  nr. 101 din 29 iulie 2010,
 
Hotărăşte:
 
Art.1. Începând cu data de 10 iulie a.c. se aplică tarifele de atestare, examinare, extindere a dreptului de semnătură şi înscriere în Registrul Urbaniştilor din România, precum şi de exercitare a dreptului de semnătură, aplicate pe categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aşa cum sunt prezentate în ANEXA nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
Art.2. (1) Achitarea tarifului pe categorii de documentaţii se face până la data înregistrării documentaţiei la autoritatea administraţiei publice locale care avizează şi aprobă documentaţia, după cum urmează:
- de către specialistul cu drept de semnătură în calitate de coordonator al documentaţiei;
- de către firme sau instituţii în care este angajat coordonatorul documentaţiei, pe numele acestuia.
 
(2) Plata se face în lei,  la cursul BNR leu/Euro din data plăţii, direct la sediul Registrului Urbaniştilor din România sau cu ordin de plată, în contul IBAN RO12TREZ70020F305000XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI  BUCURESTI,  C.I.F. 17244352.
 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale – Consiliile judeţene, Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor, precum şi Ordinului Arhitecţilor din România, Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, Asociaţiei arhitecţilor Şefi de Judeţe şi Asociaţiei Arhitecţilor şefi de Municipii şi va fi publicată pe site-ul www.rur.ro.
 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Registrului urbaniştilor din România nr. 97 din 22 aprilie 2010.
 
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România.
 
Preşedinte,
prof. univ. dr. arh.
Alexandru Sandu 
 

 
ANEXA nr. 1 la Hotărârea  nr. 159 din 10 iulie 2014
 
TARIFE
 
a) tarif de atestare în vederea dobândirii dreptului de semnătură....................50 €
b) tarif de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.................50 €
c) tarif de atestare/examinare în vederea extinderii dreptului de semnătură....50 €
d) tarif de înscriere în Registrul Urbaniştilor.......................................................35 €
e) tarif pentru extinderea dreptului de semnătură.............................................25 €


f) tarif pentru exercitarea dreptului de semnătură aplicat pe categorii de documentaţii:
         
          1. Planuri de amenajarea teritoriului
                   1.1. judeţean.......................................................................................250 €
                   1.2. zonal.............................................................................................500 €
                   1.3. naţional.........................................................................................750 €
 
          2. Planuri urbanistice
                   2.1. plan urbanistic de detaliu.................................................................50 €
 
                    2.2. plan urbanistic zonal
                             - până la 0,5 ha..........................................................................100 €
                             - între 0,5 şi 1 ha........................................................................150 €
                             - între 1şi 5 ha............................................................................200 €
                             - între 5 şi 20 ha.........................................................................250 €
                             - între 20 şi 50 ha.......................................................................300 €
                             - peste 50 ha..............................................................................400 €
                  
2.3. plan urbanistic general
          - comune..........................................................................................................50 €
          - oraşe...........................................................................................................100 €
          - municipii rangul II........................................................................................200 €
          - municipii rangul I.........................................................................................300 €
          - municipiul Bucureşti.....................................................................................500 €
 
 
Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu

COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne