REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.19-2015

REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 19 / 2015
CERCETARE ÎN URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI


 

 

 
Descarca: Cuprins și editorial (.pdf)

CUPRINS / CONTENT / CONTENU
 
EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL
Liviu IANĂȘI
Cercetare şi cercetători in urbanism şi amenajarea teritoriului sub semnul
paradoxului / Research and Researchers in Urban and Territorial Planning under
the Sign of the Paradox /Recherche et chercheurs en urbanisme et aménagement et
territoire sous le signe du paradoxes (4)
 
REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES
Mircea LUPU, Alexandru SANDU
Cercetarea de arhitectură şi urbanism in lume/
Research in Architecture and Urban Planning Worldwide/
Recherche en architecture et urbanisme a l’échelle mondiale (10)
 
EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS
Comunicat de presă
“65 de ani de cercetare in construcţii, arhitectură şi urbanism. de la INCERC la
INCD URBAN-INCERC , 1950-2015” - Conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC
şi a IX-a ediţie a Conferinţei de cercetare in construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială 20
Forumul de Peisaj– Bucureşti 2015, Primul concurs studenţesc LE:NOTRE 22
Conferinţa Naţională Urban Concept - Dezvoltare urbană modernă in Romania,
Ediţia a XV -a (27)
Radu Radosla v, Sanda Predescu , Mihai Danciu
„Este recunoscută inițiativa independentă ca actor in devenirea urbană?” (28)
Irina Tulbure
Think City – Forumul Naţional al Oraşelor 2015” (34)
 
PORTRET / PORTRAIT
Alexandra HAJNŠEK, Ramona UNGUREANU
Octav Doicescu, proiect pentru Chişinău (35)
 
RECENZII
Toader Popescu
Mariana Şlapac, Arta urbanismului in Republica Moldova (39)
Andrei Ştefan Sabău
Pănescu Eugeniu, Vasile Mitrea, Emanoil Tudose, Aurelian Buzuloiu, Cluj Napoca
in proiecte 50 de ani (1960-2010) (40)
Cristina Purcar
Toader Popescu, Proiectul feroviar romanesc (1842-1916) (42)
 
NO COMMENT
Bucureşti - Festivalul luminii 2015 (44)
 
DOSAR / FILE / DOSSIER (46)
Despre „jumătatea goală a paharului” cercetării in urbanism şi in amenajarea
teritoriului din Romania. / About the „Empty Half of the Glass” of the Research in
Urban and Territorial Planning in Romania. / Au sujet de „la moitié vide de la verre”
de la recherche en urbanisme et aménagement du territoire en Roumanie. (48)
 
Liviu IANĂŞI
Chestionar (1), intrebări (3), personaje (15+1) și citate (30+1) in căutarea
cercetării in urbanism și amenajarea teritoriului / Questionnaire (1), Questions
(3), Characters (15+1) and Quotes (30+1) in a Quest for Research in Urban
and Territorial Planning / Questionnaire (1), questions (3), caracteres (15+1) et
citations (30+1) a la poursuite de la recherche en urbanisme et aménagement
du territoire (49)
Kázmér KOVÁCS
Cercetare pentru locuri – Locuri pentru cercetare / Research for Places, Places
for Research / Recherche pour des lieux – des lieux pour la recherche (56)
Cătălin SÂRBU
Teme şi dileme in cercetarea de urbanism şi de amenajare a teritoriului /
Themes and Dilemmas in Urban and Territorial Planning Research / Themes et
dilemmes de la recherche en urbanisme et aménagement du territoire (59)
Despre cercetare nu vorbeşte nimeni, este considerată „Cenuşăreasa”!
Interviu cu Paul Niedermaier, de Liviu Ianăşi / Nobody Talks about it, Research
is Considered the “Cinderella”! / Personne ne parle de la recherche, on la
considere Cendrillon! (63)
Paul NIEDERMAIER
Comisia de istorie a oraşelor din Romania la 20 de ani / Towns History
Commission in Romania at 20 Years / La Commission pour l’Histoire des Villes de
Roumanie á 20 ans (67)
Andreea D. UDREA, Toader POPESCU, Irina CALOTĂ, Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU
Proiectul cultural „Cincinat Sfințescu”, arhivă organizată și interpretată
teoretic / The „Cincinat Sfințescu” Cultural Project, Organised and Theoretical
Interpreted Archive / Le projet culturel „Cincinat Sfințescu”, archive organisée et
théoriquement interprétée (71)
Andreea D. UDREA
Cincinat Sfințescu, inceputurile cercetării de urbanism in Romania. Primă
decodificare a direcțiilor de cercetare din operele scrise / Cincinat Sfințescu,
the Beginnings of Urban Planning Research in Romania. First Decodification of
the Research Directions from the Written Work / Cincinat Sfinţescu, le début de la
recherche en urbanisme en Roumanie. Premiere décodification des directions de
recherche dans l’oeuvre écrite (73)
Alina MUREŞAN-IUGA
Centrul de excelenţă in urbanism ≪Ion Mincu≫ – CEP – Promovarea cercetării
şi educaţiei romaneşti in urbanism şi arhitectură pe piaţa internaţională/
„Ion Mincu” Centre of Excellence in Planning (CEP) – Promoting Romanian
Research and Education in Architecture and Urban Planning on the
International Market / Le Centre d’Excellence en Urbanisme „Ion Mincu” (CEP) –
La promotion de la recherche et de l’enseignement en urbanisme et architecture
de Roumanie sur le marché international (79)
Dora Alexa MORCOV
Schiţă problematică pentru lărgirea sferei de cercetare in urbanism şi
amenajarea teritoriului / A Problematical Outline for a Broader Area of Research
in Urban and Territorial Planning / Esquisse des problemes pour l’élargissement
de la sphere de recherche en urbanisme et l’aménagement du territoire (80)
Doina BUBULETE
URBANPROIECT – Continuitate in cercetarea de urbanism şi de amenajare
a teritoriului. Metamorfoze instituţionale / URBANPROIECT. Urban and
Territorial Planning Research – Institutional Metamorphoses / URBANPROIECT.
Recherche en urbanisme et l’aménagement du territoire – des métamorphoses
institutionnelles (82)
Alexandru-Ionuţ PETRIŞO R, Marius VOICA, Vasile MEIŢĂ
INCD URBAN-INCERC , teme şi programe de cercetare teritorială /
Themes and Programs on Territorial Research / Des themes et des programmes
de recherche territoriale (88)
Mircea GRIGOROVSCHI, Liliana-Mihaela PETROVICI
Cercetări in domeniul dezvoltării spaţiale la Facultatea de Arhitectură
din Iaşi / Research on Spatial Development at the Faculty of Architecture in
Iaşi / Des recherches dans le domaine du développement spatial a la Faculté
d’Architecture d’Iaşi (92)
Toader POPESCU
Oraş, arhitectură, patrimoniu. Contribuţiile departamentului de Istoria
& Teoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului „Sanda Voiculescu”
(UAUI M Bucureşti) la cercetarea in urbanism / City, Architecture, Heritage.
Contributions of the „Sanda Voiculescu” Department of History and Theory of
Architecture and Heritage Conservation to Urban Planning Research / Ville,
Architecture, Patrimoine. Des contributions du Département d’Histoire &
Théorie de l’Architecture et Conservation du Patrimoine „Sanda Voiculescu” a la
recherche en urbanisme (94)
Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU
Shrinking Cities în România (98)
Mihai Cătălin ALEXANDRU
Policentralitate și coerență metropolitană / Policentricity and Metropolitan
Coherence / Multicentralité et cohérence métropolitaine (102)
Daniela CALCIU
Proiectarea urbană ca mediu de cercetare a raportului subiectului cu spaţiul
urban. Pledoarie pentru urbanitate / Urban Design as a Research Environment
for the Relation between Subject and Urban Space. Pleading for Urbanity /
La conception urbaine comme milieu de recherche du rapport du sujet avec
l’espace urbain. Une plaidoirie pour l’urbanité. (107)
 
PROIECTE / PROJECTS / PROJETS
Conceptul Strategic Bucureşti 2035 (II) / Bucharest 2035 Strategical Concept /
Le Concept Strategique Bucarest 2035 (110)
Liviu IANĂŞI
Prezentarea propunerilor (113)
Mihai ALEXANDRU
Broşura de prezentare publică (127)
 
ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS (128)

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.


ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu
Săptămâna trecută ne-a mai părăsit un bun specialist, arhitect ALBU Ion Adrian unul dintre cei care au pus bazele Registrului Urbaniştilor din România. Înmormântarea a avut loc în București în data de 3 mai 2019.  Incepând cu anul 1992 a ocupat diverse funcții de conducere în administrația publică locală și centrală, punându-și cunoștințele profesionale în susținerea și dezvoltarea activității din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. A fost doi ani Arhitect Șef și Sef Serviciu Urbanism la Primăria Sectorului 2- București, apoi șase ani Arhitect Șef Adjunct și Director General-Direcția Generală Autorizații din Primăria Municipiului București, după care a lucrat patru ani ca Director General Adjunct al Direcției Generale pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Politica Locuirii din cadrul Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului. Peste tot a lucrat cu mult profesionalism, pasiune. Profesionalismul, perfecţionismul, abilităţile manageriale, exigenţa, corectitudinea şi spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. A fost apropiat de secretariatul RUR, în mod special în perioada în care era membru al Consiliului Superior. Dispariţia sa este o mare pierdere pentru urbanişti, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace.