REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.12-13-2012


REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 18 / 2014
SISTEME URBANE

 
Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)


CUPRINS / CONTENT / CONTENU

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL


Ioan IANOȘ
Oraşul ca sistem şi sistemul urban / The City as a System and the Urban System / La Ville comme systeme et le systeme urbain (4)

PORTRET / PORTRAIT

Mihail CAFFÉ
Mincu şi oraşul românesc / Mincu and the Romanian City / Mincu et la ville roumaine (8)

REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES
Maria MĂNESCU
Urbanismul care compune, protejează şi construieşte. Începuturile urbanismuluiregional / The Urban Planning that Composes, Protects and Builds. The Beginnings of the Regional Urban Planning / L’urbanisme qui compose, protege et construit. Les debuts de l’urbanisme regional (14)

Doina BUBULETE
In memoriam Marica Solomon (29)

INTERVIU / INTERVIEW

Mihai ALEXANDRU
Grand Lyon, o metropolă inovatoare. Interviu acordat de Bernard Lensel revisteiUrbanismul Serie Nouă, iunie 2012 / Grand Lyon, a pioneer metropolis. Interview given by Bernard Lensel to the Urbanismul Serie Nouă Magazine, june 2012 / Grand Lyon, une metropole novatrice. Interview accorde par Bernard Lensel a la revue Urbanismul Serie Nouă, juin 2012 (30)

EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Radu Matei COCHECI
Grand Lyon 2030. Agrafe urbane pentru refacerea ţesutului urban / Grand Lyon 2030. Urban stitches to mend the urban fabric / Grand Lyon 2030. Agrafes urbaines pour refaire le tissu urbain (38)

Kázmér KOVÁCS
Bulevardele din nordul Bucureştiului, monumente istorice sau artere majore detranzit spre centru? / The Avenues in the North of Bucharest, Historical Monuments or Major Transit Arteries towards the City Center ? / Les boulevards du nord du Bucarest, monuments historiques ou artères majeures de transit vers le centre ? (43)

Adrian ABRUDAN
„Urbanismul” la Academia Ideilor din Chişinău / „Urbanismul” at the Academy of Ideas in Chişinău / „Urbanismul” a l’Academie des Idees de Chişinău (44)

Radu Matei COCHECI
Hans Joachim Burkner – Guvernanţa oraşului creativ: politica interactivă deplacemaking este soluţia? / The Governance of the Creative City: is the Interactive Policy of placemaking the Solution? / La gouvernance de la ville creative: est-ce que la solution est la politique interactive de „placemaking”? (45)

Radu Matei COCHECI
Pieter de Haan – Shared Space (46)

Radu Matei COCHECI
Jan Gehl, Oraşe pentru oameni / Cities for People / La ville pour les hommes (47)

Lorin NICULAE
ARHIPERA_Dor Mărunt. Şcoala de vară de arhitectură socială participativă / The Social Participatory Architecture Summer School / L’Ecole d’ete sur l’architecture sociale et participative, 23-28 iulie / July / juillet 2012 (48)

Cristina Olga GOCIMAN
Bienala Naţională de Arhitectură Bucureşti 2012 / The National Architecture Biennale, Bucharest 2012 / La Biennale Nationale d’Architecture, Bucarest 2012(51)

Mihaela PUŞNAVA, Oana-Maria PARASCHIV
BNAB 2012. Despre nevoia de ierarhie / Dealing with the Need for Hierarchy / Au sujet du besoin d’hierarchie (53)

Diplome M.D.R.T. la BNAB

Maria MĂNESCU
Revista Urbanismul – Serie Nouă (54)

Liviu IANĂŞI
Conceptul Strategic Bucureşti 2035 (55)

Recenzii / New Releases / Nouvelles apparitions

Maria MĂNESCU
Revista „REPERE“ / „Repere” Magazine / La revue „Repere” (56)

Maria BOŞTENARU DAN
Spaţiul verde redescoperit / The green space rediscovered / L’Espace vert redecouvert (58)

Timotei FECIORU
Brăila în cărţi poştale ilustrate / Brăila in illustrated postcards / Brăila en cartes postales illustrees (60)

Adrian IANCU
Regulamente urbane / Urban Regulations / Reglements urbains (62)

Gabriel PASCARIU
Evenimentele anului 2013 / The Events of 2013 / Les evenements de l’annee 2013 (63)

GLOSAR

Mihai ALEXANDRU
De la aglomeraţie urbană la sistem urban / From the urban agglomeration to the urban system / De l’agglomeration urbaine au systeme urbain (64)

DOSAR / FILE / DOSSIER 66
SISTEME URBANE / Urban Systems / Systèmes urbains

Alexandru Gabriel M. SANDU
Sistem (urban)?! / (Urban) System?! / Systeme (Urbain)?! (68)

Doina CRISTEA
Unele detalii legate de abordarea sistemică în urbanism / Some details concerning the systems approach in urban planning / Quelques details lies de l’approche systemique de l’urbanisme (70)

BRĂILA-GALAŢI
Ionel CÂNDEA
Brăila-Galaţi sau / or / ou Galaţi-Brăila – zonă de convergenţă istorică / Brăila-Galaţi or Galaţi-Brăila – area of historical convergence / Brăila-Galaţi ou Galaţi-Brăila – Zone de convergence historique (73)

Costel DRĂGAN
Scenarii de dezvoltare a sistemului urban Brăila – Galaţi / Development Scenarios for the Brăila – Galaţi Urban System / Scénarios de développement du système urbain Brăila – Galaţi (76)

Cătălin SÂRBU
Un sistem urban aparte: Brăila – Galaţi / A Special Urban System: Brăila – Galaţi / Un système urbain à part: Brăila – Galaţi (78)

Florin BUHOCIU
Premise şi posibilităţi comune de dezvoltare economico – socială / Premises andCommon Possibilities of Economic-Social Development of the Danubian SpaceBrăila – Galaţi / Prémisses et possibilités communes de développemen économique et social de l’espace Danubien Brăila – Galaţi (90)

Dragoş Horia BUHOCIU
Elemente de dezvoltare ale frontului la apă urban în Sistemul Urban Brăila-Galaţi / Elements of Development of the Urban Waterfront in the Urban System Brăila – Galaţi / Eléments de développement du front d’eau urbain dans le Système Urbain Brăila-Galaţi (93)

TIMIŞOARA
Radu RADOSLAV, Ştefana BĂDESCU, Ana Maria BRANEA, Mihai DANCIU,Marius Stelian GĂMAN
Sistemul urban Timişoara în epoca modernă / The Urban System of Timişoara inthe modern era / Le système urbain de Timişoara à l’époque moderne (98)

BRAŞOV
Matei COCHECI
Modele instituţionale pentru gestiunea sistemelor urbane: Zona MetropolitanăBraşov / Institutional Models for the Management of Urban Systems. The BrașovMetropolitan Area / Modèles institutionnels pour la gestion des systèmes urbains. La Zone Métropolitaine Braşov (109)

Angelica STAN
Rolul agriculturii urbane şi peri-urbane în dezvoltarea sistemelor de localităţi /The Role of the Urban and Periurban Agriculture in Developing the Systems of Localities / Le rôle de l’agriculture urbaine et périurbaine dans le développement du système des localités (112)

Liviu IANĂŞI
Sistemul urban Copenhaga-Malmo, un tandem urbanistic transfrontalier / The Urban System Copenhagen – Malmö, a Cross-Border Tandem / Le système urbain Copenhague – Malmö, un tandem urbain transfrontalier (115)

PROIECTE / PROJECTS / PROJETS 120

Master de management urban pentru oraşe competitive: Brăila – Galaţi / Master in urban management for competitive cities / Master en gestion urbaine pour villes competitives

Cristina ŞTEFAN
Brăila – Galaţi: sistem urban creativ / Brăila – Galaţi: creative urban system / Brăila – Galaţi: system urbain creatif (121)

Răzvan Alexandru BOAGIU
Sistemul de parcuri şi păduri urbane Brăila-Galaţi / The Brăila-Galaţi System of Urban Parks and Forests / Le systeme de parcs et forets urbains de Brăila-Galaţi(128)

Marius COSTACHE
Politică urbană privind reabilitarea zonei centrale Brăila / Urban Policy for theRehabilitation of the Central Zone of Brăila / Politique urbaine pour la rehabilitation de la zone centrale de Brăila (132)

AGORA (135)

ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS (156)

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.