REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.12-13-2012


REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 18 / 2014
SISTEME URBANE

 
Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)


CUPRINS / CONTENT / CONTENU

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL


Ioan IANOȘ
Oraşul ca sistem şi sistemul urban / The City as a System and the Urban System / La Ville comme systeme et le systeme urbain (4)

PORTRET / PORTRAIT

Mihail CAFFÉ
Mincu şi oraşul românesc / Mincu and the Romanian City / Mincu et la ville roumaine (8)

REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES
Maria MĂNESCU
Urbanismul care compune, protejează şi construieşte. Începuturile urbanismuluiregional / The Urban Planning that Composes, Protects and Builds. The Beginnings of the Regional Urban Planning / L’urbanisme qui compose, protege et construit. Les debuts de l’urbanisme regional (14)

Doina BUBULETE
In memoriam Marica Solomon (29)

INTERVIU / INTERVIEW

Mihai ALEXANDRU
Grand Lyon, o metropolă inovatoare. Interviu acordat de Bernard Lensel revisteiUrbanismul Serie Nouă, iunie 2012 / Grand Lyon, a pioneer metropolis. Interview given by Bernard Lensel to the Urbanismul Serie Nouă Magazine, june 2012 / Grand Lyon, une metropole novatrice. Interview accorde par Bernard Lensel a la revue Urbanismul Serie Nouă, juin 2012 (30)

EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Radu Matei COCHECI
Grand Lyon 2030. Agrafe urbane pentru refacerea ţesutului urban / Grand Lyon 2030. Urban stitches to mend the urban fabric / Grand Lyon 2030. Agrafes urbaines pour refaire le tissu urbain (38)

Kázmér KOVÁCS
Bulevardele din nordul Bucureştiului, monumente istorice sau artere majore detranzit spre centru? / The Avenues in the North of Bucharest, Historical Monuments or Major Transit Arteries towards the City Center ? / Les boulevards du nord du Bucarest, monuments historiques ou artères majeures de transit vers le centre ? (43)

Adrian ABRUDAN
„Urbanismul” la Academia Ideilor din Chişinău / „Urbanismul” at the Academy of Ideas in Chişinău / „Urbanismul” a l’Academie des Idees de Chişinău (44)

Radu Matei COCHECI
Hans Joachim Burkner – Guvernanţa oraşului creativ: politica interactivă deplacemaking este soluţia? / The Governance of the Creative City: is the Interactive Policy of placemaking the Solution? / La gouvernance de la ville creative: est-ce que la solution est la politique interactive de „placemaking”? (45)

Radu Matei COCHECI
Pieter de Haan – Shared Space (46)

Radu Matei COCHECI
Jan Gehl, Oraşe pentru oameni / Cities for People / La ville pour les hommes (47)

Lorin NICULAE
ARHIPERA_Dor Mărunt. Şcoala de vară de arhitectură socială participativă / The Social Participatory Architecture Summer School / L’Ecole d’ete sur l’architecture sociale et participative, 23-28 iulie / July / juillet 2012 (48)

Cristina Olga GOCIMAN
Bienala Naţională de Arhitectură Bucureşti 2012 / The National Architecture Biennale, Bucharest 2012 / La Biennale Nationale d’Architecture, Bucarest 2012(51)

Mihaela PUŞNAVA, Oana-Maria PARASCHIV
BNAB 2012. Despre nevoia de ierarhie / Dealing with the Need for Hierarchy / Au sujet du besoin d’hierarchie (53)

Diplome M.D.R.T. la BNAB

Maria MĂNESCU
Revista Urbanismul – Serie Nouă (54)

Liviu IANĂŞI
Conceptul Strategic Bucureşti 2035 (55)

Recenzii / New Releases / Nouvelles apparitions

Maria MĂNESCU
Revista „REPERE“ / „Repere” Magazine / La revue „Repere” (56)

Maria BOŞTENARU DAN
Spaţiul verde redescoperit / The green space rediscovered / L’Espace vert redecouvert (58)

Timotei FECIORU
Brăila în cărţi poştale ilustrate / Brăila in illustrated postcards / Brăila en cartes postales illustrees (60)

Adrian IANCU
Regulamente urbane / Urban Regulations / Reglements urbains (62)

Gabriel PASCARIU
Evenimentele anului 2013 / The Events of 2013 / Les evenements de l’annee 2013 (63)

GLOSAR

Mihai ALEXANDRU
De la aglomeraţie urbană la sistem urban / From the urban agglomeration to the urban system / De l’agglomeration urbaine au systeme urbain (64)

DOSAR / FILE / DOSSIER 66
SISTEME URBANE / Urban Systems / Systèmes urbains

Alexandru Gabriel M. SANDU
Sistem (urban)?! / (Urban) System?! / Systeme (Urbain)?! (68)

Doina CRISTEA
Unele detalii legate de abordarea sistemică în urbanism / Some details concerning the systems approach in urban planning / Quelques details lies de l’approche systemique de l’urbanisme (70)

BRĂILA-GALAŢI
Ionel CÂNDEA
Brăila-Galaţi sau / or / ou Galaţi-Brăila – zonă de convergenţă istorică / Brăila-Galaţi or Galaţi-Brăila – area of historical convergence / Brăila-Galaţi ou Galaţi-Brăila – Zone de convergence historique (73)

Costel DRĂGAN
Scenarii de dezvoltare a sistemului urban Brăila – Galaţi / Development Scenarios for the Brăila – Galaţi Urban System / Scénarios de développement du système urbain Brăila – Galaţi (76)

Cătălin SÂRBU
Un sistem urban aparte: Brăila – Galaţi / A Special Urban System: Brăila – Galaţi / Un système urbain à part: Brăila – Galaţi (78)

Florin BUHOCIU
Premise şi posibilităţi comune de dezvoltare economico – socială / Premises andCommon Possibilities of Economic-Social Development of the Danubian SpaceBrăila – Galaţi / Prémisses et possibilités communes de développemen économique et social de l’espace Danubien Brăila – Galaţi (90)

Dragoş Horia BUHOCIU
Elemente de dezvoltare ale frontului la apă urban în Sistemul Urban Brăila-Galaţi / Elements of Development of the Urban Waterfront in the Urban System Brăila – Galaţi / Eléments de développement du front d’eau urbain dans le Système Urbain Brăila-Galaţi (93)

TIMIŞOARA
Radu RADOSLAV, Ştefana BĂDESCU, Ana Maria BRANEA, Mihai DANCIU,Marius Stelian GĂMAN
Sistemul urban Timişoara în epoca modernă / The Urban System of Timişoara inthe modern era / Le système urbain de Timişoara à l’époque moderne (98)

BRAŞOV
Matei COCHECI
Modele instituţionale pentru gestiunea sistemelor urbane: Zona MetropolitanăBraşov / Institutional Models for the Management of Urban Systems. The BrașovMetropolitan Area / Modèles institutionnels pour la gestion des systèmes urbains. La Zone Métropolitaine Braşov (109)

Angelica STAN
Rolul agriculturii urbane şi peri-urbane în dezvoltarea sistemelor de localităţi /The Role of the Urban and Periurban Agriculture in Developing the Systems of Localities / Le rôle de l’agriculture urbaine et périurbaine dans le développement du système des localités (112)

Liviu IANĂŞI
Sistemul urban Copenhaga-Malmo, un tandem urbanistic transfrontalier / The Urban System Copenhagen – Malmö, a Cross-Border Tandem / Le système urbain Copenhague – Malmö, un tandem urbain transfrontalier (115)

PROIECTE / PROJECTS / PROJETS 120

Master de management urban pentru oraşe competitive: Brăila – Galaţi / Master in urban management for competitive cities / Master en gestion urbaine pour villes competitives

Cristina ŞTEFAN
Brăila – Galaţi: sistem urban creativ / Brăila – Galaţi: creative urban system / Brăila – Galaţi: system urbain creatif (121)

Răzvan Alexandru BOAGIU
Sistemul de parcuri şi păduri urbane Brăila-Galaţi / The Brăila-Galaţi System of Urban Parks and Forests / Le systeme de parcs et forets urbains de Brăila-Galaţi(128)

Marius COSTACHE
Politică urbană privind reabilitarea zonei centrale Brăila / Urban Policy for theRehabilitation of the Central Zone of Brăila / Politique urbaine pour la rehabilitation de la zone centrale de Brăila (132)

AGORA (135)

ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS (156)

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu

COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne