REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.11-2012


REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 11 / 2012
REGIONALIZARE

 

Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)
 

CUPRINS / CONTENT / CONTENU
 

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Gabriel Pascariu
Despre regionalizare …numai de bine! / Speak only well of regionalization! / Parlez en bien de la régionalisation! (4)

PORTRET / PORTRAIT

Ana Vasilache
In memoriam Nicole Raţă (8)

REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Ion Conea
Sugestii și indicații geo-istorice pentru numirea și determinarea marilor unități administrative ale României / Sugestions and geo-historical guidelines for the nomination and creation of the great administrative divisions of Romania / Sugestions et indications géo-historiques pour la dénomination et la création des grandes divisions administratives de Roumanie (10)

DREPT URBAN / URBAN LAW / DROIT URBAIN

Radu Săgeată
Acte normative care au vizat organizarea administrativ-teritorială din România / Normative acts referring to the administrative and territorial organization of Romania / Actes normatifs sur l’organisation administrative et territoriale de Roumanie (1859-2011) (20)

INTERVIU / INTERVIEW

Coeziunea teritorială nu este o problemă de costuri / Territorial cohesion doesn’t cost any additional money / La cohésion territoriale ne coûte pas cher

Interviu acordat de Andreas Faludi lui Gabriel Pascariu / Interview with Andreas Faludi taken by Gabriel Pascariu / Interview accordé par Andreas Faludi à Gabriel Pascariu (22)

EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Delia Popa
Conferința „Coeziune teritorială şi competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020“ / Conference on “Territorial cohesion and competitivity in the context of the Europe 2020 Strategy“ / La conférence « Cohésion territoriale et compétitivité dans le contexte de la stratégie Europe 2020 » (32)

Radu Matei Cocheci
Pactul teritorial şi Strategia Europa 2020
Expoziţia „Activări urbane în România” / The exposition on “Urban Activations in Romania” / L’exposition « Activations urbaines en Roumanie » (34)

A. I. Petrişor
Conferinţă Urbanconcept / The Urbanconcept Conférence / La Conférence Urbanconcept (35)

Radu Matei Cocheci
Trump in New York City (36)
Clubul Studenţilor Urbanişti (37)

Lorin Niculae

Oraşul efemer. Fotografie, grafică, montaj fotografic (38)

NOI APARIȚII / New Releases / Nouvelles apparitions

Andrei Ştefan Sabău
Politicile regionale în România / Regional policies in Romania / Les politiques régionales en Roumanie (40)

Kázmér Kovács

Cui i-e frică de cartierul Matache? / Who’s afraid of the Matache neighborhood? / Qui a peur du quartier Matache? (42)
 

GLOSAR

Mihai Alexandru, Maria Mănescu
Regiune, Regionalism, Regionalizare. Concepte vechi şi noi / Region, Regionalism, Regionalization. Old and new concepts / Région, Régionalisme, Régionalisation. Concepts anciens et nouveaux. (43)
 

DOSAR / FILE / DOSSIER. (49)

Corneliu Bucur
Organizarea administrativ – teritorială a României între tradiţie istorică, dictat politic, sincronism european, decizie administrativă şi analiză ştiinţifică / The administrative and territorial organization of Romania between historical tradition, political dictate, european sincronism, administrative decision and scientific analysis / L’organisation administrative et territoriale de Roumanie entre la tradition historique, dictat politique, sincronisme européen, décision administrative et analyse scientifique (50)

Ana Maria Petrescu
ROMÂNIA. Evoluţia istorică a organizării administrative. Delimitări teritoriale actuale / Historical evolution of the administrative organization / Evolution historique de l’organisation administrative (56)

Petru Filip
Regionalizarea în România. Tradiţie şi tendinţe europene / Regionalization in Romania. Tradition and european trends/La régionalisation en Roumanie. Tradition et tendances européennes (62)

Dănuţ-Radu Săgeată
Organizarea administrativ-teritorială a României. Modelul interbelic / The territorialadministrative organization of Romania. The interwar model / L’organisation administrativeterritoriale de la Roumanie. Le modèle d’entre guerres (67)

Gabriel Pascariu
Momente principale în implementarea politicii de dezvoltare regională în România / Principal moments of the implementation of the regional development policy in Romania/ Moments principaux
de l’implémentation de la politique de développement régional en Roumanie (71)

Ioan Ianoş, Gabriel Pascariu
Începuturile politicii regionale în România / First steps of the regional policy in Romania /Les premiers pas de la politique régionale en Roumanie (74)

Nicolae D. Necula
Organizarea administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române / The territorialadministrative organization of the Romanian Orthodox Church / L’organisation administrative-territoriale de l’Eglise Orthodoxe de Roumanie (80)

Mircea Enache

Dinamism şi continuitate: regionalizare în România / Dynamism and continuity: regionalization in Romania / Dinamisme et continuité: régionalisation en Roumanie (82)
 

Teofil Ghercă
Descentralizare şi regionalizare în Franţa / Decentralization and regionalization in France / Décentralisation et régionalisation en France (85)


Maciej Jarosław Kolczyński
Politica regională în Polonia – Către o nouă paradigmă / Regional policy in Poland – Towards a new paradigm / La politique régionale en Pologne – Vers une nouvelle paradigme (89)

Florin Păsătoiu, Radu Petcu
„Progres, inovare şi coeziune”. Reforma administrativă şi noua logică regională în Danemarca / ”Progress, innovation and cohesion”. The administrative reform and the new regional logic in Denmark / « Progrès, innovation et cohesion ». La réforme administrative et la nouvelle logique régionale en Danemark (96)

József Benedek
Modelul german de organizare a planificării teritoriale la nivel regional / The German model of territorial planning organization at the regional level / Le modèle allemand d’organisation de la planification territoriale au niveau régional (100)

Pietro Elisei
Pactele teritoriale, instrumente de dezvoltare regională şi locală: de la experienţa Italiei la promovarea parteneriatului Europa 2020 / The Territorial Pacts, tools of regional and local development: from the Italian experience to the promotion of the Europe 2020 partnership / Les Pactes Territoriaux, des outils de développement régional et local: de l’experience de l’Italie à la promotion du partenariat Europe 2020 (102)

Dumitru Sandu

În căutarea regionalizării optime pentru dezvoltare / Searching for the optimal regionalization for development / En quète de la régionalisation optimale pour le développement (110)
 

PROIECTE / PROJECTS / PROJETS (115)

Liviu Ianăşi
Amenajarea teritoriului ca subiect de cooperare transfrontalieră. Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială a bazinului râului Tisa (TICAD) / Spatial planning as a subject of cross-border cooperation / L’aménagement du territoire comme sujet de la coopération transfrontalière (116)

Pompei Cocean, Ana-Maria Pop, Lelia Papp
Cooperare transnaţională pentru gestionarea optimă a resurselor din bazinul hidrografic al Someşului / Transnational cooperation for the optimal management of resources in the Someş river catchment area / Coopération transnationale pour la gestion optimale de ressources du bassin hidrographique de la rivière Someş (120)

Iulian Canov, Cristina Zlota

O abordare „verde”. Concurs de Urbanism la Kiev / A “green” approach. Spatial planning competition in Kiev / Une approche « verte ». Concours d’urbanisme à Kiev (125)
 

DOCUMENTE OFICIALE
Alexandru Sandu
Ordinul Arhitecţilor din România, 10 ani de activitate / 10 years of activity for the Order of the Architects in Romania /10 ans d’activité de l’Ordre des Architectes de Roumanie (134)

Declaraţia de la Bucureşti / Declaration from Bucharest / La Déclaration de Bucarest (135)

 

ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS (136)

 


Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.