REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.11-2012


REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 11 / 2012
REGIONALIZARE

 

Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)
 

CUPRINS / CONTENT / CONTENU
 

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Gabriel Pascariu
Despre regionalizare …numai de bine! / Speak only well of regionalization! / Parlez en bien de la régionalisation! (4)

PORTRET / PORTRAIT

Ana Vasilache
In memoriam Nicole Raţă (8)

REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Ion Conea
Sugestii și indicații geo-istorice pentru numirea și determinarea marilor unități administrative ale României / Sugestions and geo-historical guidelines for the nomination and creation of the great administrative divisions of Romania / Sugestions et indications géo-historiques pour la dénomination et la création des grandes divisions administratives de Roumanie (10)

DREPT URBAN / URBAN LAW / DROIT URBAIN

Radu Săgeată
Acte normative care au vizat organizarea administrativ-teritorială din România / Normative acts referring to the administrative and territorial organization of Romania / Actes normatifs sur l’organisation administrative et territoriale de Roumanie (1859-2011) (20)

INTERVIU / INTERVIEW

Coeziunea teritorială nu este o problemă de costuri / Territorial cohesion doesn’t cost any additional money / La cohésion territoriale ne coûte pas cher

Interviu acordat de Andreas Faludi lui Gabriel Pascariu / Interview with Andreas Faludi taken by Gabriel Pascariu / Interview accordé par Andreas Faludi à Gabriel Pascariu (22)

EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Delia Popa
Conferința „Coeziune teritorială şi competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020“ / Conference on “Territorial cohesion and competitivity in the context of the Europe 2020 Strategy“ / La conférence « Cohésion territoriale et compétitivité dans le contexte de la stratégie Europe 2020 » (32)

Radu Matei Cocheci
Pactul teritorial şi Strategia Europa 2020
Expoziţia „Activări urbane în România” / The exposition on “Urban Activations in Romania” / L’exposition « Activations urbaines en Roumanie » (34)

A. I. Petrişor
Conferinţă Urbanconcept / The Urbanconcept Conférence / La Conférence Urbanconcept (35)

Radu Matei Cocheci
Trump in New York City (36)
Clubul Studenţilor Urbanişti (37)

Lorin Niculae

Oraşul efemer. Fotografie, grafică, montaj fotografic (38)

NOI APARIȚII / New Releases / Nouvelles apparitions

Andrei Ştefan Sabău
Politicile regionale în România / Regional policies in Romania / Les politiques régionales en Roumanie (40)

Kázmér Kovács

Cui i-e frică de cartierul Matache? / Who’s afraid of the Matache neighborhood? / Qui a peur du quartier Matache? (42)
 

GLOSAR

Mihai Alexandru, Maria Mănescu
Regiune, Regionalism, Regionalizare. Concepte vechi şi noi / Region, Regionalism, Regionalization. Old and new concepts / Région, Régionalisme, Régionalisation. Concepts anciens et nouveaux. (43)
 

DOSAR / FILE / DOSSIER. (49)

Corneliu Bucur
Organizarea administrativ – teritorială a României între tradiţie istorică, dictat politic, sincronism european, decizie administrativă şi analiză ştiinţifică / The administrative and territorial organization of Romania between historical tradition, political dictate, european sincronism, administrative decision and scientific analysis / L’organisation administrative et territoriale de Roumanie entre la tradition historique, dictat politique, sincronisme européen, décision administrative et analyse scientifique (50)

Ana Maria Petrescu
ROMÂNIA. Evoluţia istorică a organizării administrative. Delimitări teritoriale actuale / Historical evolution of the administrative organization / Evolution historique de l’organisation administrative (56)

Petru Filip
Regionalizarea în România. Tradiţie şi tendinţe europene / Regionalization in Romania. Tradition and european trends/La régionalisation en Roumanie. Tradition et tendances européennes (62)

Dănuţ-Radu Săgeată
Organizarea administrativ-teritorială a României. Modelul interbelic / The territorialadministrative organization of Romania. The interwar model / L’organisation administrativeterritoriale de la Roumanie. Le modèle d’entre guerres (67)

Gabriel Pascariu
Momente principale în implementarea politicii de dezvoltare regională în România / Principal moments of the implementation of the regional development policy in Romania/ Moments principaux
de l’implémentation de la politique de développement régional en Roumanie (71)

Ioan Ianoş, Gabriel Pascariu
Începuturile politicii regionale în România / First steps of the regional policy in Romania /Les premiers pas de la politique régionale en Roumanie (74)

Nicolae D. Necula
Organizarea administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române / The territorialadministrative organization of the Romanian Orthodox Church / L’organisation administrative-territoriale de l’Eglise Orthodoxe de Roumanie (80)

Mircea Enache

Dinamism şi continuitate: regionalizare în România / Dynamism and continuity: regionalization in Romania / Dinamisme et continuité: régionalisation en Roumanie (82)
 

Teofil Ghercă
Descentralizare şi regionalizare în Franţa / Decentralization and regionalization in France / Décentralisation et régionalisation en France (85)


Maciej Jarosław Kolczyński
Politica regională în Polonia – Către o nouă paradigmă / Regional policy in Poland – Towards a new paradigm / La politique régionale en Pologne – Vers une nouvelle paradigme (89)

Florin Păsătoiu, Radu Petcu
„Progres, inovare şi coeziune”. Reforma administrativă şi noua logică regională în Danemarca / ”Progress, innovation and cohesion”. The administrative reform and the new regional logic in Denmark / « Progrès, innovation et cohesion ». La réforme administrative et la nouvelle logique régionale en Danemark (96)

József Benedek
Modelul german de organizare a planificării teritoriale la nivel regional / The German model of territorial planning organization at the regional level / Le modèle allemand d’organisation de la planification territoriale au niveau régional (100)

Pietro Elisei
Pactele teritoriale, instrumente de dezvoltare regională şi locală: de la experienţa Italiei la promovarea parteneriatului Europa 2020 / The Territorial Pacts, tools of regional and local development: from the Italian experience to the promotion of the Europe 2020 partnership / Les Pactes Territoriaux, des outils de développement régional et local: de l’experience de l’Italie à la promotion du partenariat Europe 2020 (102)

Dumitru Sandu

În căutarea regionalizării optime pentru dezvoltare / Searching for the optimal regionalization for development / En quète de la régionalisation optimale pour le développement (110)
 

PROIECTE / PROJECTS / PROJETS (115)

Liviu Ianăşi
Amenajarea teritoriului ca subiect de cooperare transfrontalieră. Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială a bazinului râului Tisa (TICAD) / Spatial planning as a subject of cross-border cooperation / L’aménagement du territoire comme sujet de la coopération transfrontalière (116)

Pompei Cocean, Ana-Maria Pop, Lelia Papp
Cooperare transnaţională pentru gestionarea optimă a resurselor din bazinul hidrografic al Someşului / Transnational cooperation for the optimal management of resources in the Someş river catchment area / Coopération transnationale pour la gestion optimale de ressources du bassin hidrographique de la rivière Someş (120)

Iulian Canov, Cristina Zlota

O abordare „verde”. Concurs de Urbanism la Kiev / A “green” approach. Spatial planning competition in Kiev / Une approche « verte ». Concours d’urbanisme à Kiev (125)
 

DOCUMENTE OFICIALE
Alexandru Sandu
Ordinul Arhitecţilor din România, 10 ani de activitate / 10 years of activity for the Order of the Architects in Romania /10 ans d’activité de l’Ordre des Architectes de Roumanie (134)

Declaraţia de la Bucureşti / Declaration from Bucharest / La Déclaration de Bucarest (135)

 

ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS (136)

 


Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu

COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne