REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Protecția datelor cu caracter personal


NOTIFICARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 
 
Registrul Urbaniştilor din România (RUR) prelucrează date cu caracter personal numai în cadrul şi în măsura necesară exercitării atribuţiilor şi competenţelor sale legale şi în îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin în calitate de instituţie publică autonomă, întotdeauna potrivit cu şi limitat la scopurile aferente activităţilor sale specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, asigurându-se respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), al cărui text este disponibil accesând
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 
Vizitatorul paginii noastre de Internet care ne contactează utilizând formularul dedicat din cadrul acesteia  îşi exprimă astfel acordul expres pentru ca RUR să prelucreze datele personale furnizate în acest mod, exclusiv pentru scopurile decurgând din solicitările sale.
 
Dacă realizarea activităţilor sale specifice astfel impune, RUR poate transfera date cu caracter personal către terţi. De asemenea, RUR poate fi în situaţia de a dezvălui date cu caracter personal ca efect al unei norme juridice imperative sau în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale unui organ judiciar sau ale altei autorităţi competente sau în scopul protejării securităţii personale sau a unui interes public. În cazul în care este necesar un transfer de date cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene, se vor aplica în mod strict reglementările specifice garantând o protecţie adecvată a acestora.
 
RUR nu utilizează date cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici în scop de marketing sau pentru realizarea de profiluri sau în scopuri secundare care nu sunt în strictă legătură cu scopurile principale pentru care le-a colectat. RUR nu ia niciodată decizii automate cu privire la persoanele în privinţa cărora deţine date cu caracter personal.
 
Datele cu caracter personal deţinute de către RUR se vor păstra atât timp legea impune potrivit naturii lor şi scopului prelucrării sau, altfel, pe toată durata existenţei consimţământului persoanei vizate. RUR revizuieşte periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 
RUR aplică măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc, în mod direct sau indirect, datele cu caracter personal pe care le deţine, în sensul prevenirii prelucrărilor neautorizate sau ilegale, precum și a pierderilor sau distrugerilor accidentale sau ilegale.
Titularul datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, intervenție, opoziţie, rectificare și portare cu privire la datele sale, de dreptul de limitare a prelucrării și de solicitare a ștergerii acestora, iar RUR garantează exercitarea, în condiţiile legii, a tuturor acestor drepturi şi a oricăror alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. Orice solicitare în acest sens se va adresa Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în scris, la adresa sediului RUR sau prin poştă electronică la: rpd@rur.ro sau la fax nr. 021 311 83 38. RUR va răspunde oricărei astfel de solicitări în cel mai scurt timp posibil. Totuşi, o intervenție asupra datelor cu caracter personal poate fi de natură să împiedice sau să afecteze exercitarea competenţelor şi atribuţiilor legale ale RUR sau, după caz, executarea contractului, caz în care RUR este exonerat de orice răspundere aferentă.
Orice alte sesizări legate de chestiuni referitoare la datele cu caracter personal se vor transmite în scris Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, care va răspunde într-un termen rezonabil, potrivit circumstanţelor; în caz de nemulţumire, se poate face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP (www.dataprotection.ro).
Vă recomandăm să verificaţi periodic această secţiune, întrucât conţinutul său se poate revizui ca urmare a modificărilor legislative şi/sau a schimbărilor interne de natură organizatorică, funcţională sau tehnică ce pot interveni.
 
Text actualizat la data de 09.06.2018
 
Am citit şi înţeles prezenta notificare.
Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.