REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Protecția datelor cu caracter personal


NOTIFICARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 
 
Registrul Urbaniştilor din România (RUR) prelucrează date cu caracter personal numai în cadrul şi în măsura necesară exercitării atribuţiilor şi competenţelor sale legale şi în îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin în calitate de instituţie publică autonomă, întotdeauna potrivit cu şi limitat la scopurile aferente activităţilor sale specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, asigurându-se respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), al cărui text este disponibil accesând
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 
Vizitatorul paginii noastre de Internet care ne contactează utilizând formularul dedicat din cadrul acesteia  îşi exprimă astfel acordul expres pentru ca RUR să prelucreze datele personale furnizate în acest mod, exclusiv pentru scopurile decurgând din solicitările sale.
 
Dacă realizarea activităţilor sale specifice astfel impune, RUR poate transfera date cu caracter personal către terţi. De asemenea, RUR poate fi în situaţia de a dezvălui date cu caracter personal ca efect al unei norme juridice imperative sau în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale unui organ judiciar sau ale altei autorităţi competente sau în scopul protejării securităţii personale sau a unui interes public. În cazul în care este necesar un transfer de date cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene, se vor aplica în mod strict reglementările specifice garantând o protecţie adecvată a acestora.
 
RUR nu utilizează date cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici în scop de marketing sau pentru realizarea de profiluri sau în scopuri secundare care nu sunt în strictă legătură cu scopurile principale pentru care le-a colectat. RUR nu ia niciodată decizii automate cu privire la persoanele în privinţa cărora deţine date cu caracter personal.
 
Datele cu caracter personal deţinute de către RUR se vor păstra atât timp legea impune potrivit naturii lor şi scopului prelucrării sau, altfel, pe toată durata existenţei consimţământului persoanei vizate. RUR revizuieşte periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 
RUR aplică măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc, în mod direct sau indirect, datele cu caracter personal pe care le deţine, în sensul prevenirii prelucrărilor neautorizate sau ilegale, precum și a pierderilor sau distrugerilor accidentale sau ilegale.
Titularul datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, intervenție, opoziţie, rectificare și portare cu privire la datele sale, de dreptul de limitare a prelucrării și de solicitare a ștergerii acestora, iar RUR garantează exercitarea, în condiţiile legii, a tuturor acestor drepturi şi a oricăror alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. Orice solicitare în acest sens se va adresa Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în scris, la adresa sediului RUR sau prin poştă electronică la: rpd@rur.ro sau la fax nr. 021 311 83 38. RUR va răspunde oricărei astfel de solicitări în cel mai scurt timp posibil. Totuşi, o intervenție asupra datelor cu caracter personal poate fi de natură să împiedice sau să afecteze exercitarea competenţelor şi atribuţiilor legale ale RUR sau, după caz, executarea contractului, caz în care RUR este exonerat de orice răspundere aferentă.
Orice alte sesizări legate de chestiuni referitoare la datele cu caracter personal se vor transmite în scris Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, care va răspunde într-un termen rezonabil, potrivit circumstanţelor; în caz de nemulţumire, se poate face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP (www.dataprotection.ro).
Vă recomandăm să verificaţi periodic această secţiune, întrucât conţinutul său se poate revizui ca urmare a modificărilor legislative şi/sau a schimbărilor interne de natură organizatorică, funcţională sau tehnică ce pot interveni.
 
Text actualizat la data de 09.06.2018
 
Am citit şi înţeles prezenta notificare.
Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.


ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu
Săptămâna trecută ne-a mai părăsit un bun specialist, arhitect ALBU Ion Adrian unul dintre cei care au pus bazele Registrului Urbaniştilor din România. Înmormântarea a avut loc în București în data de 3 mai 2019.  Incepând cu anul 1992 a ocupat diverse funcții de conducere în administrația publică locală și centrală, punându-și cunoștințele profesionale în susținerea și dezvoltarea activității din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. A fost doi ani Arhitect Șef și Sef Serviciu Urbanism la Primăria Sectorului 2- București, apoi șase ani Arhitect Șef Adjunct și Director General-Direcția Generală Autorizații din Primăria Municipiului București, după care a lucrat patru ani ca Director General Adjunct al Direcției Generale pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Politica Locuirii din cadrul Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului. Peste tot a lucrat cu mult profesionalism, pasiune. Profesionalismul, perfecţionismul, abilităţile manageriale, exigenţa, corectitudinea şi spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. A fost apropiat de secretariatul RUR, în mod special în perioada în care era membru al Consiliului Superior. Dispariţia sa este o mare pierdere pentru urbanişti, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace.