REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

conţinut dosar extindere drept semnătură
CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU
EXTINDEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ
 
MODEL A - PENTRU SOLICITANŢII DIN ROMĂNIA
A.1. – SPECIALIŞTI PRACTICIENI CU FORMAŢIE DE ARHITECT, URBANIST, INGINER, GEOGRAF, ECONOMIST, SOCIOLOG, ECOLOG etc. (conf. art. 4, lit. i)
 1. CERERE DE ÎNSCRIERE – formulare libera adresata Presedintelui Comisiei de examinare
 • solicitanţii vor menţiona în cerere, în mod explicit tipurile de documentaţii sau părţi de documentaţii şi simbolurile aferente pe care le-au dobandit si pentru care solicită acordarea dreptului de semnătură.
 1. PUNCTUL DE VEDERE al Birourilor Teritoriale ale RUR (unde este cazul)
 • pentru solicitanţii din judeţele cuprinse în regiunile de dezvoltare Nord-est, Sud-est, Nord-vest, Centru, Vest şi Sud-vest, dosarele vor fi transmise Comisiei de examinare, numai prin intermediul Birourilor Teritoriale din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, conform arondării stabilite şi vor fi însoţite de un punct de vedere scris al coordonatorului BT-RUR.
 1. DOUĂ RECOMANDARI semnate şi ştampilate din partea a 2 specialişti cu drept de semnătură pentru simbolurile solicitate prin cerere, atestaţi şi înscrişi în Registrul Urbaniştilor la data depunerii dosarului de către solicitant – formular tip
 • recomandările vor preciza cu exactitate tipurile de documentaţii sau părţi de documentaţii şi simbolurile aferente pentru care se recomandă acordarea dreptului de semnătură;
 • recomandările vor preciza de asemenea calitatea în care semnatarul a cunoscut candidatul, respectiv: îndrumător de stagiu, coordonator /şef de proiect, întocmitor de capitole, sau şef ierarhic în cadrul unei instituţii publice, societăţi comerciale de profil sau al unui birou de arhitectură;
 • semnatarul recomandării trebuie să deţină dreptul de semnătură pentru cel puţin aceleaşi categorii de documentaţii sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism pe care le solicită candidatul şi să poată certifica prin semnătură şi ştampilă finalizarea a cel puţin unei lucrări relevante la care candidatul a colaborat, inclusiv prin dovada achitării tarifului RUR pentru exercitarea dreptului de semnătură.
 1. CURRICULUM VITAE care să cuprindă descrierea în detaliu a activităţii profesionale
 • modelul de CV utilizat va fi cel de tip Europass (afişat şi pe site-ul RUR);
 • CV-ul va avea anexată o listă detaliată de lucrări relevante (portofoliu) pentru dreptul de semnătură solicitat, cu precizarea cel puţin a următoarelor elemente: denumirea completă, beneficiarul, anul elaborării, numele şefului de proiect şi responsabilităţile îndeplinite de solicitant în elaborarea respectivelor documentaţii sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului sau /şi urbanism;
 • CV-ul va avea de asemenea anexată o listă de publicaţii cuprinzând cărţi, studii, articole de specialitate, rapoarte – fiind evidenţiate cele relevante pentru documentaţiile sau părţile de documentaţii pentru care solicită acordarea dreptului de semnătură
 • CV-ul şi anexele acestuia vor fi semnate de solicitant pe fiecare pagină.
 1. COPII după diplome, certificate şi alte documente care atestă calificarea solicitantului, absolvirea unor programe de master sau de specializare post-universitară, alte forme de specializare sau pregătire şi formare profesională care vin in sprijinul aprobarii cererii solicitantului.
 
 1. FOTOCOPII după planşele de reglementări din planurile urbanistice generale /planurile urbanistice zonale întocmite, la scară redusă precum şi după alte planşe şi reprezentări grafice corespunzătoare şi relevante pentru categoriile de documentaţii sau părţi de documentaţii pentru care se solicită dreptul de semnătură.
 • fotocopiile vor fi precedate de un borderou care va cuprinde în mod explicit lista documentaţiilor şi planşelor prezentate şi denumirea lucrării din care sunt extrase;
 • fotocopiile vor fi prezentate la o scară redusă, dar adecvată pentru înţelegerea conţinutului şi identificarea datelor de recunoaştere ale lucrării;
 • fotocopiile vor fi reproduceri ale planşelor originale semnate şi ştampilate; dacă acest lucru nu este posibil din varii motive, ele vor conţine semnături şi ştampile aplicate în original;
 • cel puţin o parte din lucrările prezentate vor fi semnate de semnatarii celor două recomandări, după caz; se pot ataşa scrisori de confirmare (semnate şi ştampilate) din partea şefilor de proiect /coordonatori privitoare la contribuţia solicitantului la lucrarea /planşa respectivă (întocmire, desen, capitole din memoriul tehnic /regulament, responsabil capitol etc.);
 • documentaţiile din care sunt extrase şi prezentate fotocopiile trebuie să îndeplinească condiţia de a fi fost aprobate sau cel puţin avizate (pentru documentaţii elaborate după 1991); în acest scop se vor prezenta copii după avizele relevante în raport de complexitatea sau specificul documentaţiei pentru care se solicită dreptul de semnătură;
 • pentru documentaţiile din care sunt extrase şi prezentate fotocopiile trebuie prezentată în copie dovada achitării tarifului corespunzător către RUR
 1. DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI DE EXTINDERE A DREPTULUI DE SEMNATURA – contravaloarea a 50€, reprezentând tariful de examinare si, dupa validarea rezultatelor de catre Consiliul Superior – contravaloarea a 25€ pentru eliberarea amprentei stampilei si a certificatelor aferente.
 2. IMPORTANT
 • Conţinutul dosarului de înscriere pentru dobândirea dreptului de semnătură se va depune şi în format electronic pdf. sau jpg. şi   nu   va  depăşi 150 MB.
   
CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU EXTINDEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ - descarca format pdf

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.