REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

conţinut dosar extindere drept semnătură
CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU
EXTINDEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ
 
MODEL A - PENTRU SOLICITANŢII DIN ROMĂNIA
A.1. – SPECIALIŞTI PRACTICIENI CU FORMAŢIE DE ARHITECT, URBANIST, INGINER, GEOGRAF, ECONOMIST, SOCIOLOG, ECOLOG etc. (conf. art. 4, lit. i)
 1. CERERE DE ÎNSCRIERE – formulare libera adresata Presedintelui Comisiei de examinare
 • solicitanţii vor menţiona în cerere, în mod explicit tipurile de documentaţii sau părţi de documentaţii şi simbolurile aferente pe care le-au dobandit si pentru care solicită acordarea dreptului de semnătură.
 1. PUNCTUL DE VEDERE al Birourilor Teritoriale ale RUR (unde este cazul)
 • pentru solicitanţii din judeţele cuprinse în regiunile de dezvoltare Nord-est, Sud-est, Nord-vest, Centru, Vest şi Sud-vest, dosarele vor fi transmise Comisiei de examinare, numai prin intermediul Birourilor Teritoriale din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, conform arondării stabilite şi vor fi însoţite de un punct de vedere scris al coordonatorului BT-RUR.
 1. DOUĂ RECOMANDARI semnate şi ştampilate din partea a 2 specialişti cu drept de semnătură pentru simbolurile solicitate prin cerere, atestaţi şi înscrişi în Registrul Urbaniştilor la data depunerii dosarului de către solicitant – formular tip
 • recomandările vor preciza cu exactitate tipurile de documentaţii sau părţi de documentaţii şi simbolurile aferente pentru care se recomandă acordarea dreptului de semnătură;
 • recomandările vor preciza de asemenea calitatea în care semnatarul a cunoscut candidatul, respectiv: îndrumător de stagiu, coordonator /şef de proiect, întocmitor de capitole, sau şef ierarhic în cadrul unei instituţii publice, societăţi comerciale de profil sau al unui birou de arhitectură;
 • semnatarul recomandării trebuie să deţină dreptul de semnătură pentru cel puţin aceleaşi categorii de documentaţii sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism pe care le solicită candidatul şi să poată certifica prin semnătură şi ştampilă finalizarea a cel puţin unei lucrări relevante la care candidatul a colaborat, inclusiv prin dovada achitării tarifului RUR pentru exercitarea dreptului de semnătură.
 1. CURRICULUM VITAE care să cuprindă descrierea în detaliu a activităţii profesionale
 • modelul de CV utilizat va fi cel de tip Europass (afişat şi pe site-ul RUR);
 • CV-ul va avea anexată o listă detaliată de lucrări relevante (portofoliu) pentru dreptul de semnătură solicitat, cu precizarea cel puţin a următoarelor elemente: denumirea completă, beneficiarul, anul elaborării, numele şefului de proiect şi responsabilităţile îndeplinite de solicitant în elaborarea respectivelor documentaţii sau părţi de documentaţii de amenajarea teritoriului sau /şi urbanism;
 • CV-ul va avea de asemenea anexată o listă de publicaţii cuprinzând cărţi, studii, articole de specialitate, rapoarte – fiind evidenţiate cele relevante pentru documentaţiile sau părţile de documentaţii pentru care solicită acordarea dreptului de semnătură
 • CV-ul şi anexele acestuia vor fi semnate de solicitant pe fiecare pagină.
 1. COPII după diplome, certificate şi alte documente care atestă calificarea solicitantului, absolvirea unor programe de master sau de specializare post-universitară, alte forme de specializare sau pregătire şi formare profesională care vin in sprijinul aprobarii cererii solicitantului.
 
 1. FOTOCOPII după planşele de reglementări din planurile urbanistice generale /planurile urbanistice zonale întocmite, la scară redusă precum şi după alte planşe şi reprezentări grafice corespunzătoare şi relevante pentru categoriile de documentaţii sau părţi de documentaţii pentru care se solicită dreptul de semnătură.
 • fotocopiile vor fi precedate de un borderou care va cuprinde în mod explicit lista documentaţiilor şi planşelor prezentate şi denumirea lucrării din care sunt extrase;
 • fotocopiile vor fi prezentate la o scară redusă, dar adecvată pentru înţelegerea conţinutului şi identificarea datelor de recunoaştere ale lucrării;
 • fotocopiile vor fi reproduceri ale planşelor originale semnate şi ştampilate; dacă acest lucru nu este posibil din varii motive, ele vor conţine semnături şi ştampile aplicate în original;
 • cel puţin o parte din lucrările prezentate vor fi semnate de semnatarii celor două recomandări, după caz; se pot ataşa scrisori de confirmare (semnate şi ştampilate) din partea şefilor de proiect /coordonatori privitoare la contribuţia solicitantului la lucrarea /planşa respectivă (întocmire, desen, capitole din memoriul tehnic /regulament, responsabil capitol etc.);
 • documentaţiile din care sunt extrase şi prezentate fotocopiile trebuie să îndeplinească condiţia de a fi fost aprobate sau cel puţin avizate (pentru documentaţii elaborate după 1991); în acest scop se vor prezenta copii după avizele relevante în raport de complexitatea sau specificul documentaţiei pentru care se solicită dreptul de semnătură;
 • pentru documentaţiile din care sunt extrase şi prezentate fotocopiile trebuie prezentată în copie dovada achitării tarifului corespunzător către RUR
 1. DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI DE EXTINDERE A DREPTULUI DE SEMNATURA – contravaloarea a 50€, reprezentând tariful de examinare si, dupa validarea rezultatelor de catre Consiliul Superior – contravaloarea a 25€ pentru eliberarea amprentei stampilei si a certificatelor aferente.
 2. IMPORTANT
 • Conţinutul dosarului de înscriere pentru dobândirea dreptului de semnătură se va depune şi în format electronic pdf. sau jpg. şi   nu   va  depăşi 150 MB.
   
CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU EXTINDEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ - descarca format pdf

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.
ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu


Pe 16 noiembrie 2018 ne-a părăsit d-l arh. Crișan Victor Popescu, unul dintre părinții fondatori ai Registrului Urbaniștilor din România. Înmormântarea are loc pe 19 noiembrie la Fălticeni. A pregătit apariția RUR, în care a fost timp de treisprezece ani membru al Consiliului Superior, opt ani Președinte Delegat, și patru ani Președinte al Comisiei de Disciplină. Profesionalismul, perfecționismul, abilitățile manageriale, exigența, corectitudinea și spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. Dispariția sa este o mare pierdere pentru urbaniști, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată.